Oferta

Mazowiecki Instytut Doskonalenia Kadr im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce organizuje różne formy kształcenia ustawicznego takie jak: kursy, warsztaty, seminaria i konferencje. Skorzystać z nich mogą zarówno osoby indywidualne, jak i różnego rodzaju zespoły pracownicze, np. rady pedagogiczne szkół/placówek oświatowych.

Aktualnie, jako nowości, proponujemy następujące kursy i szkolenia:

 • Elementy coachingu jako udzielanie wsparcia i wywieranie wpływu
 • Kreowanie wizerunku
 • Motywowanie uczniów do nauki
 • Skuteczny wychowawca
 • Kurs przygotowujący do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Jak szybko i efektywnie uczyć się
 • Kurs nauki języka polskiego dla cudzoziemców przygotowujących do zdania egzaminu z

języka polskiego na poziomie A1, A2, B1 lub B2

 • Kurs z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE
 • Polski język migowy z wiedzą o kulturze głuchych (poziom: A1 oraz A2)
 • Polski język migowy z wiedzą o kulturze głuchych (poziom: B1 oraz B2)

Tematykę innych form doskonalenia stanowią następujące zagadnienia:

 • nowatorstwo, eksperymenty, innowacje w edukacji i w zarządzaniu
 • problematyka bhp dla pracowników i pracodawców
 • radzenie sobie ze stresem, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
 • zadania dyrektora/nauczyciela szkoły/placówki oświatowej
 • dokumentacja dyrektora/nauczyciela szkoły/placówki oświatowej
 • nadzór pedagogiczny
 • ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna w szkole/placówce oświatowej
 • organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • skuteczne sposoby radzenia z agresją
 • organizacja wycieczek, imprez i uroczystości szkolnych
 • prawo oświatowe, prawo pracy, funkcjonowanie rad nadzorczych
 • awans zawodowy nauczyciela
 • finanse i rachunkowość
 • informatyka w edukacji i w zarządzaniu
 • czas pracy kierowców, szkolenia ADR, itp.
 • organizacja kursów na kartę rowerową wraz z egzaminem