Liceum Ogólnokształcące SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce dla Dorosłych

Z dniem 18 grudnia 1998r. zostały nadane szkole uprawnienia szkoły publicznej. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze szkoła rozpoczęła z dniem 1 września 1999 r. Do Liceum Ogólnokształcącego mogą być przyjęte osoby, które ukończyły 18. rok życia lub ukończą go w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane będą do szkoły i które ukończyły ośmioklasową szkołę podstawową lub gimnazjum. Do liceum dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży.
Dotychczas Liceum Ogólnokształcące SIGiE ukończyło ok. 680 słuchaczy. Aktualnie do szkoły uczęszcza 110 słuchaczy. W latach 2013-2015 realizowany był projekt unijny pn. „Uczę się przez całe życie!”, w ramach którego 27 słuchaczy, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz osób, które z różnych powodów musiały przerwać naukę w szkole średniej, kontynuowało darmową naukę w Liceum i otrzymało świadectwo ukończenia szkoły.

 

 

Kontakt:
Liceum Ogólnokształcące SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce dla Dorosłych, 07-401 Ostrołęka
ul. Aleja Wojska Polskiego 44
Tel./fax. 29 769 15 26, 29 769 18 31
e-mail: zssigie@interia.pl