Informacje ogólne

Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce zostało zarejestrowane Postanowieniem Sądu Okręgowego w Ostrołęce Wydział Cywilny 25 marca 1999 roku, a wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy 04 grudnia 2001 roku pod numerem 66399. W 2002 roku utworzono Oddział Stowarzyszenia w Ostrołęce, który pod nazwą: Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy 14 sierpnia 2002 roku pod numerem 126961.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i ma charakter organizacji społecznej, której przedmiotem jest działalność społeczna wyższej użyteczności publicznej, zwłaszcza z zakresu edukacji, opieki, pomocy społecznej, kultury, sportu i rekreacji. Obszarem działalności Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, a siedzibą władz jest miasto Ostrołęka.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenie ma na celu:

 1. Świadczenie pomocy swoim członkom oraz osobom wspierającym działalność Stowarzyszenia.
 2. Roztaczanie opieki nad dziećmi i młodzieżą, a w tym m.in. nad absolwentami szkół różnych typów i szczebli oraz bezrobotnymi i ich rodzinami.
 3. Reprezentowanie i obronę interesów swoich członków, ich rodzin oraz sympatyków.
 4. Odbudowę warstwy średniej zapewniającej nie tylko nowe miejsca pracy, ale stabilizację i spokój społeczny.
 5. Współpracę z organizacjami, instytucjami i władzami różnych szczebli realizującymi podobne cele.
 6. Wyrabianie poczucia solidarności społecznej i dumy narodowej oraz rozumienia reform społeczno-politycznych i skuteczności działania.
 7. Wpływanie na podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa.
 8. Promocję działań dotyczących szeroko pojętej kultury, sportu i rekreacji.
 9. Organizację różnych form opieki społecznej w celu wyrównywania szans ludziom z różnych środowisk i zapewnienia im właściwych (godnych) warunków życia, pracy czy odpoczynku.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Propagowanie, inicjowanie i wyzwalanie aktywności społeczno-gospodarczej.
 2. Organizowanie szkolnictwa niepaństwowego – zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, innych placówek oświatowych oraz szkół wyższych, a także studiów podyplomowych i kursów.
 3. Prowadzenie własnych i wspieranie finansowe inicjatyw gospodarczych, edukacyjnych i kulturalnych.
 4. Tworzenie nowych miejsc pracy, korzystając ze środków finansowych, maszyn i urządzeń, nieruchomości pochodzących m.in. od sponsorów krajowych i zagranicznych oraz urzędów administracji państwowej i samorządowej.
 5. Udzielanie znajdującym się w trudnych warunkach członkom Stowarzyszenia pomocy finansowej i prawnej.
 6. Prowadzenie działalności charytatywnej i wydawniczej oraz związanej z szeroko pojętą kulturą ze szczególnym uwzględnieniem kultury narodowej i regionalnej.
 7. Współpracę ze środkami masowego przekazu.
 8. Wywieranie wpływu na osoby sprawujące funkcje publiczne, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo.
 9. Zakładanie i prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i innych o podobnym charakterze i celach, takich jak: domy dziecka o różnych typach i zakresach działalności, świetlice socjoterapeutyczne, poradnie, świetlice dziennego pobytu, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, itp.
 10. Wspieranie wychowania w rodzinie poprzez współuczestnictwo w organizacji i funkcjonowaniu rodzin zastępczych, pedagogizację rodziców, itp.
 11. Prowadzenie szeroko pojętej pomocy społecznej ludziom potrzebującym różnych form wsparcia m.in. poprzez organizację domów pomocy społecznej, domów spokojnej starości, itp.
 12. Uczestnictwo w doskonaleniu nauczycieli i innych grup zawodowych poprzez tworzenie i  prowadzenie placówek oświatowych z tym związanych oraz różnych form podnoszenia kwalifikacji.
 13. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w prowadzonych przez Stowarzyszenie szkołach i placówkach.
 14. Organizację czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez różne formy wypoczynku i rekreacji.

Stowarzyszenie zajmuje się głównie prowadzeniem szkół podstawowych, ponadpodstawowych, w tym szkół dla dorosłych oraz placówki kształcenia ustawicznego. Zadania z tym związane aktualnie realizuje Oddział w Ostrołęce. Ponadto z inicjatywy Stowarzyszenia realizowane są m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • wydawanie publikacji O sobie, o naszej ziemi (dotychczas wydano 43 numerów) promujących głównie kurpiowski region oraz ludzi i instytucje z nim związane;
 • przyznawanie Wyróżnienia pn. „Narodowi i Ojczyźnie w podziękowaniu za wysiłek i zasługi w patriotycznym wychowaniu Polaków, które dotychczas otrzymali:
 • Jerzy Narbutt – Prozaik, eseista, publicysta, poeta z Warszawy (2004)
 • Tadeusz Zawistowski – Biskup Pomocniczy Łomżyński (2005)
 • Władysław Kobyliński – Profesor zw. dr hab., nauczyciel akademicki UŁ z Józefowa k/Otwocka (2006)
 • Józef Zawitkowski – Biskup Pomocniczy Łowicki (2007)
 • Andrzej Zalewski – Redaktor Polskiego Radia z Warszawy (2008)
 • Andżelika Borys – Prezes Związku Polaków na Białorusi (2009)
 • Stanisław Wielgus – Arcybiskup, prof. zw. dr hab., rektor KUL (2010)
 • Barbara Wachowicz – Pisarka, publicystka z Warszawy (2011)
 • Janusz Mariański – Ksiądz prałat, prof. zw. dr hab., nauczyciel akademicki z Lublina (2012)
 • Antoni Krzysztof Piechniczek – Piłkarz, trener, polityk z Wisły (2013)
 • Joanna Szczepkowska – Aktorka, pisarka, publicystka z Warszawy (2014)
 • Roman Dzwonkowski SAC – Ksiądz prof. dr hab., nauczyciel akademicki z Lublina (2015)
 • Jerzy Hoffman – Reżyser, scenarzysta filmowy z Warszawy (2016)
 • Roman Kazimierz Kluska – Przedsiębiorca z Łabowa k/Nowego Sącza (2017)
 • wydawanie publikacji książkowych związanych z edukacją i organizowanymi konferencjami, a w tym m.in.: Zestawy zadań do edukacji wczesnoszkolnej, Mazowieckie – silny region nowoczesnej Europy, Autorytet – edukacja – rozwój, Skuteczne strategie zarządzania polską szkołą, Edukacja w liceum ogólnokształcącym. Cele, treści, rady dla uczniów i nauczycieli oraz inne zagadnienia;
 • organizacja olimpiad i konkursów z różnych zakresów edukacji dla dzieci i młodzieży z woj. mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Do najbardziej znanych należą:
  • konkurs recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego,
  • olimpiady wiedzy o Kurpiowszczyźnie,
  • konkursy wiedzy z języka polskiego,
  • olimpiady matematyczne,
  • olimpiady wiedzy ekologicznej i dziecięce igrzyska sportowe,
  • festiwale i przeglądy piosenek;
 • spotkania z ludźmi nauki, polityki i edukacji, a szczególnie dotyczące historii Polski organizowane z okazji Narodowego Święta Niepodległości;
 • organizacja koncertów muzycznych z udziałem Janusza Zakrzeńskiego, Jerzego Połomskiego i Janusza Laskowskiego oraz zespołów z Podlasia, Mazowsza, Warmii i Mazur dla uczniów i mieszkańców regionu;
 • wycieczki i wyjazdy edukacyjne związane głównie z poznawaniem historii Polski.

Określaniem kierunków działalności Stowarzyszenia oraz realizacją związanych z tym inicjatyw zajmują się głównie Zarządy: Zarząd Główny, którego Prezesem jest dr Roman Gawrych i Zarząd Oddziału w Ostrołęce, którego Prezesem jest mgr Jolanta E. Suchodolska-Przybysz.